बनजङल सरसफाइ कार्यक्रम

हाम्रो वरपर हाम्रो बनजङल हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो यसलाई संरक्षक गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो ।यसलाई फोहोर नगरौ ।;